Zespół Szkół nr 14
e-mail: zs14torun@home.pl
Informacje dla rodziców i uczniów

  

Zasady dokonywania wypłat stypendium szkolnego przyznanego
na okres wrzesień - grudzień 2015 r.

Stypendium szkolne można wypłacać w dwóch transzach:

 • I transza za okres wrzesień – październik  2015 r. do dnia 4 grudnia 2015 r., pod warunkiem dostarczenia do szkoły do dnia 27 listopada dokumentów potwierdzających  poniesienie wydatków,
 • II transza za okres listopad - grudzień  2015 r. do dnia 20 grudnia 2015 r., pod warunkiem dostarczenia do szkoły do dnia 10 grudnia 2015 r. dokumentów potwierdzających  poniesienie wydatków.


 UWAGA

 


Z dniem 1 października 2015 r. koszt obiadu będzie wynosił 3,50 zł.

 


OBIADY

Wpłaty na obiady należy dokonywać na konto Szkoły:

68 1160 2202 0000 0000 6172 5239


Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat za obiady, w razie nie uiszczenia opłaty dziecko zostanie wykreślone z listy.


opłata za wrzesień - do 15.09.2015 - 54 zł

opłata za październik - do 15.10.2015 - 73,50 zł

opłata za listopad - do 15.11.2015 - 70 zł

STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 można składać od 1 września 2015 r.do 15 września 2015 r.

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?

 • uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe
 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia
 • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia równoczesne spełnienie obu przesłanek: trudnej sytuacji materialnej i trudnej sytuacji rodzinnej (w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe):

Komu nie przysługuje stypendium szkolne?

 • dziecku uczęszczającemu do "zerówki"
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 120 zł (rocznie)
 • słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1 908 zł (rocznie)
 • uczniowi spoza Torunia, przebywającemu w Toruniu w internacie lub na stancji

 

Dochód uprawniający do pomocy:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż 456 zł, a od 1 października 2015 r. 514,00 zł, przy czym osoby spełniające kryterium dochodowe od 1 października 2015 r. mają obowiązek złożyć wniosek o stypendium do 15 września 2015 r.

 

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

 • Uczeń szkoły, dla której Gmina Miasta Toruń jest organem prowadzącym - od 1 do 15 września 2015 r. w swojej szkole
 • Pozostali uczniowie oraz wychowankowie - od 1 do 15 września 2015 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia przy ul. Fałata 39
 • Słuchacz - od 1 do 15 października 2015 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia przy ul. Fałata 39.

Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku?

 1. Dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (sierpień - dla uczniów oraz wychowanków, wrzesień - dla słuchaczy)
 2. Dokument potwierdzający zamieszkanie w Toruniu ucznia/słuchacza (np. kopia dowodu osobistego rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia, kopia dowodu osobistego pełnoletniego ucznia/słuchacza).
 3. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia/słuchacza nieuczęszczającego do szkoły prowadzonej przez Gminę Miasta Toruń do wniosku należy obowiązkowo załączyć zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły albo oświadczenie, zawierające w szczególności: nazwisko i imię ucznia, nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza w roku szkolnym 2015/2016 oraz planowany termin ukończenia szkoły.
 4. Przy dołączaniu do wniosku oświadczenia zamiast zaświadczenia konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 5. Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły/dyrektora Wydziału Edukacji lub osobę przez niego upoważnioną.

Stypendium przyznaje się w formie całkowitej lub częściowej refundacji wydatków poniesionych na cele edukacyjne, udokumentowanych fakturami lub rachunkami uproszczonymi wystawionymi na rodzica/opiekuna prawnego z datą począwszy od 1 września 2015 r., z wyjątkiem wydatków określonych w katalogu w poz. 5 - 10), które mogą być wystawione z datą począwszy od 1 lipca 2015 r.

 DRUKI DO POBRANIA

OBWIESZCZENIE NR 6/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 lipca 2013r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie GminyMiastaToruń

 

 

 

WNIOSEK


 


Wyprawka szkolna 2015/2016

 W załącznikach znajdują się pisma w sprawie wyprawki szkolnej dla uczniów na rok szkolny 2015/2016 tzn. terminów dotyczących składania wniosków do szkoły oraz osób uprawnionych do ubiegania się o środki finansowe na ten cel.

Informujemy, że wnioski są do pobrania w sekretariacie oraz znajdują się tutaj w formie załączników. Wnioski należy skladać do 4 września.

Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych.
 

Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników - uczniowie niepełnosprawni.


 
Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016 znajduje się w zakładce „Ważne dokumenty”Harmonogram Radosnych i bezpiecznych wakacji - Orlik 2015Informacje o zapisach dzieci do świetlicy na rok szkolny 2015/2016 znajdują się w zakładce Zespół Szkół nr 14 - świetlica szkolna.Szczegółowe zasady elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016.

Szczegółowe zasady naboru do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w roku szkolnym 2015/2016
Strona do logowania dla uczniów gimnazjum
Zaświadczenie o wolontariacie

Zarządzenie Nr 17/2015 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim, w tym terminów składania dokumentów, sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydata

 

 

 KLASA JĘZYKOWA Z ELEMENTAMI PRAWA

(klasa ogólna zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego)


KLASA MEDIALNA

(klasa ogólna z dodatkowymi zajęciami z j. polskiego i informatyki)

– minimum 180 pkt. za wyniki w nauce, osiągnięcia i wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty

Jesteś digitalnym tubylcem?

Lubisz tworzyć?

Szybko docierasz do potrzebnych informacji?

Jesteś spostrzegawczy?

Lubisz wyzwania?

Interesuje Cię świat mediów?

Chcesz w ciekawy sposób zostać przygotowany solidnie do egzaminów?


Jeżeli odpowiedzi na powyższe pytania brzmią „tak”, to trzyletni program edukacyjny dla gimnazjum pt. „Świat mediów” został stworzony dla Ciebie!

Ideą przewodnią edukacji medialnej jest kształtowanie kompetencji medialnych u odbiorcy i obejmuje następujące bloki tematyczne:

          alfabetyzację medialną – trening umiejętności komunikacyjnych;

          wiedzę o książce i prasie, elementy dziennikarstwa prasowego, prawo autorskie;

          media audiowizualne – historia radia i telewizji, tworzenie materiału radiowego i telewizyjnego;

          multimedia i internet – wyszukiwanie i wartościowanie informacji, zasady publikowania własnego dzieła w Internecie, cyberprzemoc, netykieta;

          reklamę – język reklamy, społeczna kapania reklamowa;

          edukację filmową – historia kina, gatunki filmowe, własna twórczość filmowa, interpretacja filmu.

 

Zasady rekrutacji:

 • minimum dobre oceny z  języka polskiego, matematyki i informatyki;
 • mile widziane nagrody w konkursach przedmiotowych i tematycznych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, rejonowym, miejskim.

(klasa ogólna z dodatkowymi zajęciami z  j. angielskiego oraz z zakresu prawa )

- minimum 160 pkt. za wyniki w nauce, osiągnięcia i wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty

Jesteś ciekawy świata?

Lubisz wyzwania?

Interesują Cię kontakty z ciekawymi ludźmi z zagranicy?

Lubisz uczyć się języków obcych?

Chcesz wymieniać się swoimi doświadczeniami z kolegami z zagranicy?

Interesują Cię przepisy polskiego prawa?

Dołącz do nas!


W RAMACH NAUKI Z NAMI:

 • będziesz uczestniczył w dodatkowych godzinach zajęć z języków obcych;
 • poznasz zasady sprawnej komunikacji językowej;
 • będziesz brał udział w warsztatach językowych organizowanych we współpracy z UMK w Toruniu;
 • poznasz kulturę i zwyczaje innych krajów;
 • możesz zostać uczestnikiem obozu językowego;
 • poznasz najważniejsze przepisy polskiego prawa oraz funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości;
 • będziesz uczestniczyć w spotkaniach z radcami prawnymi;
 • zostaniesz solidnie przygotowany do egzaminów gimnazjalnych.

Zasady rekrutacji:

 • minimum dobre oceny z języka polskiego, języka angielskiego i informatyki,
 • mile widziane sukcesy w konkursach przedmiotowych.

 

KLASA OGÓLNA

(klasa ogólna zajęcia zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego)

- minimum 140 pkt. za wyniki w nauce, osiągnięcia i wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty

 

Wszystkie zajęcia prowadzone są zgodnie z podstawą programową. Chętni uczniowie uczestniczą dodatkowo w zajęciach plastycznych rozwijających ich umiejętności i zainteresowania artystyczne.

 

W RAMACH NAUKI Z NAMI:

·         masz możliwość udziału we wszystkich zajęciach prowadzonych przez szkołę;

·         możesz rozwijać swoje pasje w ramach udziału w kołach przedmiotowych i projektach edukacyjnych;

·         bierzesz udział w zajęciach na basenie;

·         zostaniesz solidnie przygotowany do egzaminów gimnazjalnych;

·         będziesz uczestnikiem spotkań z ciekawymi ludźmi.

Zasady rekrutacji:

 • minimum dobre oceny z  języka polskiego, matematyki i przyrody
 • mile widziane nagrody i osiągnięcia w konkursach plastycznych.

Zasady przydziału do klas pierwszych:

1.      W pierwszej kolejności będzie brana pod uwagę deklarowana klasa pierwsza-deklarację należy wypełnić podczas składania dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie szkoły.

2.      Nie złożenie deklaracji będzie równoznaczne z przydzieleniem do klasy, która jest najmniej liczna.

3.      Przyjęcie kandydata do deklarowanej klasy będzie odbywało się wg sumy uzyskanych punktów.

4.      Uczeń, który nie uzyska wymaganej liczby punktów do wybranej przez siebie klasy zostanie przydzielony do klasy z niższym minimum punktowym.

5.      W uzasadnionych przypadkach przydział do klasy zostanie dokonany bez względu na progi punktowe.

6.      Laureaci/finaliści konkursów o zasięgu wojewódzkim organizowanych lub współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz ponadwojewódzkich, których zakres obejmuje treści podstawy programowej kształcenia ogólnego przyjmowani są niezależnie od kryteriów do wybranej klasy.

 

 

 

 

 

Rekrutacja do gimnazjów ogólnodostępnych
na rok szkolny 2015/2016.

Postępowania rekrutacyjne w każdym gimnazjum prowadzonym przez Gminę Miasta Toruń, za wyjątkiem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st., Gimnazjum Specjalnego Nr 19, Gimnazjum Specjalnego Nr 26, jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego. We wszystkich szkołach prowadzących postępowania rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego obowiązują jednakowe kryteria rekrutacyjne  oraz jednakowe terminy  postępowania rekrutacyjnego.

System elektronicznej rekrutacji do szkół  podstawowych odbywa się za pośrednictwem strony: http://www.torun.gimnasio.pl

Do klasy pierwszej gimnazjum, któremu ustalono obwód, przyjmuje się młodzież zamieszkałą w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły.

Statut  określa także  wymagane dokumenty oraz sposób przeliczenia punktów.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, określa Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Kryteria na pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego.

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

maksymalna liczba punktów

Dokumentacja potwierdzająca spełnienie kryteriów

Wynik sprawdzianu  przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarty w zaświadczeniu o szczególnych wynikach sprawdzianu).

80

zaświadczenie  OKE o wyniku sprawdzianu.

Oceny na świadectwie ukończenia szóstej klasy szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, historii i społeczeństwa,  przyrody i języka obcego nowożytnego (obowiązkowego). Sposób przeliczenia stopni  na punkty.

- celujący - 16 pkt

- bardzo dobry - 14  pkt

- dobry - 10 pkt

- dostateczny - 6 pkt

- dopuszczający - 2 pkt

80

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym:

a) za ukończenie szkoły z wyróżnieniem - 10 pkt

b) za udział w konkursach tematycznych oraz innych konkursów współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w latach 2013/2014-2014/2015:

- laureat konkursu - 5 pkt (niezależnie od liczby tytułów)

-  finalista konkursu - 3 pkt (niezależnie od liczby tytułów)

15

odpowiednie zaświadczenie.

Za oceny zachowania ze świadectwa ukończenia szóstej klasy szkoły podstawowej:

- wzorowe  - 14  pkt

- bardzo dobre - 8 pkt

- dobre - 4 pkt

14

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Kryteria  lokalne

Liczba punktów za kryterium

Dokumenty potwierdzające kryterium

Zamieszkanie kandydata na terenie Gminy Miasta Toruń.

8

oświadczenie rodziców kandydata (wzór nr 1)

Kontynuowanie lub ubieganie się o przyjęcie w szkole przez rodzeństwo kandydata.

4

oświadczenie rodziców kandydata (wzór nr 2)

Ubieganie się o przyjęcie kandydata do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców

2

oświadczenie rodziców kandydata (wzór nr 3)

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie poniższe kryteria o charakterze różnicującym (kryteria ustawowe). Za każde z nich przyznaje się po 1 pkt:

1)      wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie rodziców kandydata wzór nr 4),

2)      niepełnosprawność kandydata,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)      samotne wychowanie kandydata w rodzinie (oświadczenie rodziców kandydata wzór nr 5),

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Informacje pedagoga
Kalendarz wydarzeń
Zebrania z rodzicami
Klasy i wychowawcy
Tematy projektów
Lekcje i przerwy
Samorząd uczniowski
Zajęcia pozalekcyjne
Oddział "0"
Wyniki sprawdzianu i egzaminu
Zespół Szkół nr 14Z życia szkołySukcesy, osiągnięciaGalerie zdjęćInformacje dla rodziców i uczniówPlan lekcjiWażne dokumenty Klasy pływackieKlasa matematyczno - przyrodniczaEgzamin, Sprawdzian