Zespół Szkół nr 14Z życia szkołySukcesy, osiągnięciaGalerie zdjęćInformacje dla rodziców i uczniówPlan lekcjiWażne dokumenty Klasy pływackieKlasa matematyczno - przyrodniczaEgzamin, Sprawdzian
Zespół Szkół nr 14
e-mail: zs14torun@home.pl
Informacje pedagoga
Kalendarz wydarzeń
Zebrania z rodzicami
Klasy i wychowawcy
Tematy projektów
Lekcje i przerwy
Samorząd uczniowski
Zajęcia pozalekcyjne
Oddział "0"
Wyniki sprawdzianu i egzaminu
Mechatronika
Informacje dla rodziców i uczniów


Rekrutacja do gimnazjów ogólnodostępnych na rok szkolny 2015/2016.

Postępowania rekrutacyjne w każdym gimnazjum prowadzonym przez Gminę Miasta Toruń, za wyjątkiem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st., Gimnazjum Specjalnego Nr 19, Gimnazjum Specjalnego Nr 26, jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego. We wszystkich szkołach prowadzących postępowania rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego obowiązują jednakowe kryteria rekrutacyjne  oraz jednakowe terminy  postępowania rekrutacyjnego.

System elektronicznej rekrutacji do szkół  podstawowych odbywa się za pośrednictwem strony: http://www.torun.gimnasio.pl

Do klasy pierwszej gimnazjum, któremu ustalono obwód, przyjmuje się młodzież zamieszkałą w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły.

Statut  określa także  wymagane dokumenty oraz sposób przeliczenia punktów.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, określa Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Kryteria na pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego.

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

maksymalna liczba punktów

Dokumentacja potwierdzająca spełnienie kryteriów

Wynik sprawdzianu  przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarty w zaświadczeniu o szczególnych wynikach sprawdzianu).

80

zaświadczenie  OKE o wyniku sprawdzianu.

Oceny na świadectwie ukończenia szóstej klasy szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, historii i społeczeństwa,  przyrody i języka obcego nowożytnego (obowiązkowego). Sposób przeliczenia stopni  na punkty.

- celujący - 16 pkt

- bardzo dobry - 14  pkt

- dobry - 10 pkt

- dostateczny - 6 pkt

- dopuszczający - 2 pkt

80

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym:

a) za ukończenie szkoły z wyróżnieniem - 10 pkt

b) za udział w konkursach tematycznych oraz innych konkursów współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w latach 2013/2014-2014/2015:

- laureat konkursu - 5 pkt (niezależnie od liczby tytułów)

-  finalista konkursu - 3 pkt (niezależnie od liczby tytułów)

15

odpowiednie zaświadczenie.

Za oceny zachowania ze świadectwa ukończenia szóstej klasy szkoły podstawowej:

- wzorowe  - 14  pkt

- bardzo dobre - 8 pkt

- dobre - 4 pkt

14

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Kryteria  lokalne

Liczba punktów za kryterium

Dokumenty potwierdzające kryterium

Zamieszkanie kandydata na terenie Gminy Miasta Toruń.

8

oświadczenie rodziców kandydata (wzór nr 1)

Kontynuowanie lub ubieganie się o przyjęcie w szkole przez rodzeństwo kandydata.

4

oświadczenie rodziców kandydata (wzór nr 2)

Ubieganie się o przyjęcie kandydata do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców

2

oświadczenie rodziców kandydata (wzór nr 3)

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie poniższe kryteria o charakterze różnicującym (kryteria ustawowe). Za każde z nich przyznaje się po 1 pkt:

1)      wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie rodziców kandydata wzór nr 4),

2)      niepełnosprawność kandydata,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)      samotne wychowanie kandydata w rodzinie (oświadczenie rodziców kandydata wzór nr 5),

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.Nabór do przedszkoli

 

15 kwietnia 2015 roku rusza elektroniczny nabór do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/16. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do pięciu przedszkoli miejskich lub oddziałów przyszkolnych. Wnioski można składać do 8 maja 2015 roku.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, rekrutacja odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego:
rodzice mają prawo ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do 5 przedszkoli miejskich/szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne
podstawą zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie w „przedszkolu pierwszego wyboru” wypełnionego wniosku w terminie od 15 kwietnia do 8 maja 2015 r.

Uwaga! Rodzic składa tylko jeden wniosek w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, pomimo wskazania max. pięciu placówek.

Od 15 kwietnia 2015 r. od godz. 9:00 - będzie można wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej dostępnej na portalu dla rodziców http://www.torun.formico.pl W przypadku braku dostępu do Internetu formularz wniosku można otrzymać w wybranym przedszkolu /szkole i wypełnić w „formie papierowej”.

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku. Kolejność zgłoszenia dziecka do przedszkola nie ma wpływu na wynik kwalifikacji.

Terminy:
1 czerwca 2015 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli/szkół
2–8 czerwca 2015 r. do godz. 15:00 – potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do przedszkola/szkoły dziecka zakwalifikowanego do placówki w wyniku rekrutacji. Nie dokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce
9 czerwca 2015 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie list dzieci przyjętych oraz wolnych miejsc.

Zasady rekrutacji
NABÓR DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

W poniedziałek, 9 marca 2015 roku, rusza nabór do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń na rok szkolny 2015/16.
Zgłoszenia i wnioski można składać do 10 kwietnia 2015 roku.

W tym roku po raz pierwszy nabór będzie prowadzony w formie elektronicznej, tzn. rekrutacja odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego:

·         rodzice mają prawo ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do 3 szkół podstawowych

·         podstawą zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest złożenie w „szkole pierwszego wyboru” wypełnionego „Formularza rekrutacyjnego” w terminie od 9 marca do 10 kwietnia 2015 r.

Uwaga! Rodzic składa tylko jeden formularz w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Od 9 marca 2015 r. od godz. 9:00 - będzie można wypełnić w wersji elektronicznej formularz zgłoszenia do szkoły obwodowej  lub wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły na portalu dla rodziców  http://www.torun.elemento.pl

W przypadku braku dostępu do Internetu formularz można otrzymać w wybranej szkole podstawowej i wypełnić go w „formie papierowej”.

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające dane zawarte w „Formularzu rekrutacyjnym”.

Kolejność zgłoszeń kandydatów nie ma wpływu na wynik kwalifikacji.

Terminy:

·         24 kwietnia 2015 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół podstawowych

·         27–29 kwietnia 2015 r. do godz. 15:00 – potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do szkoły. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danej placówce

·         30 kwietnia 2015 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie list dzieci  przyjętych i nieprzyjętych.

 

 
Terminy egzaminów klasyfikacyjnych za I półrocze

roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów gimnazjum.Uwaga!
Na rok szkolny 2015/2016 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum obowiązywać będzie nabór elektroniczny.

  • Nabór dla szkoły podstawowej rozpocznie się 9 marca 2015r.  W tym dniu na stronach UMT (BIP) udostepniona zostanie specjalna aplikacja logowań.
  • Termin rozpoczęcia naboru do gimnazjów ustalony będzie na podstawie stosowanego zarządzenia kujawsko-pomorskiego Kuratora Oświaty. Kryteria naboru do klasy I szkoły podstawowej  

Kryteria naboru do klasy I gimnazjum

 


N
ASZ PRZYJACIEL ROBOT - Mechatronika Informacja  

 

Opłata za obiady:

 

- wrzesień - 51 zł -  15.09.2014 r. 

- październik - 66 zł- 15.10.2014 r.

- listopad - 54 zł - 15.11.2014 r.

- grudzień - 45 zł - 10.12.2014 r.

- styczeń-luty - 87 zł - 20.01.2015 r.

- marzec - 66 zł - 15.03.2015 r.

- kwiecień - 48 zł - 15.04.2015 r. 

 

Brak wpłaty do 15.04.2015 traktowane będzie jako rezygnacja z obiadów            


Uwaga ! 


Od dnia 01 stycznia 2014 r. opłaty za obiady muszą być dokonywane jedynie na konto szkoły do 15-go każdego miesiąca:68 1160 2202 0000 0000 6172 5239
Nie można dokonywać wpłat gotówką za obiady u intendenta.Informacj
a

Od października realizowany jest program profilaktyki raka szyjki macicy, w ramach ktorego dziewczęta rocznik 2001 otrzymają 3 dawki szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - jeden z czynników wywołujących raka szyjki macicy. Realizatorem projektu finansowanego przez Gminę Miasta Toruń są Przychodnie Lekarskie TORMED ul. Bażyńskich 40, rejestracja telefoniczna 731 718 220 i 731 718 221 (liczba miejsc ograniczona).


 


 

Uwaga - zmiana konta wpłat na obiady

Zespół Szkół nr 14 w Toruniu informuje, iż należność za obiady dla ucznia naszej szkoły od miesiąca września 2013 roku należy wpłacać na konto:
68 1160 2202 0000 0000 6172 5239   

 


 
Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 14 
w Toruniu 
ul. Hallera 79 
87-100 Toruń
NIP 956-20-24-588
NUMER KONTA 96 9511 0000 2007 0005 1158 0001
 
 

 

Zespół Szkół nr 14|Z życia szkoły|Sukcesy, osiągnięcia|Galerie zdjęć|Informacje dla rodziców i uczniów|Plan lekcji|Ważne dokumenty |Klasy pływackie|Klasa matematyczno - przyrodnicza|Egzamin, Sprawdzian